1. Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Zarząd Domodi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rogowskiej 127, 54-440 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402177, o numerze REGON 021762127, o numerze NIP 8943035743, z kapitałem zakładowym w wysokości 523 200,00 zł (dalej: "Domodi Sp. z o.o."" lub "Spółka Przejmująca")

  • Działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 27 marca 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Domodi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Allani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000420666, o numerze REGON 146125010, o numerze NIP 7010341999, z kapitałem zakładowym w wysokości 90.350,00 zł (dalej: „Allani Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem: https://domodi.pl/restrukturyzacja

Zarząd Domodi Sp. z o.o.

  • Krzysztof Wierzbicki Prezes Zarządu
  • Marcin Chwalik Członek Zarządu
  • Grzegorz Czapski Członek Zarządu

Wrocław, dnia 27 marca 2017 roku

Pliki do pobrania: Plan połączenia